Forex

 

Tato část je určená všem, kteří chtějí získat základní vědomosti a pochopit, s čím a za jakých podmínek se na forexovém trhu obchoduje. 

V této části se dozvíte:

 • Jak forexový trh funguje

 • Jaké jsou jeho výhody a nevýhody

 • Co je měna, měnové a křížové páry 

Stručná historie

Již od roku 1971 mohou centrální banky, velké nadnárodní banky, významné investiční společnosti a zejména i obchodníci a investoři využívat obrovský trh, který skýtá mnoho výhod a nemůže se nazývat jinak než forexový trh. Tento prostor nabízí oproti ostatním dnešním trhům tolik výhod, že se dostává do popředí mnoha diskuzí a zejména je primárním zájmem mnoha obchodníků. Hlavním smyslem forexového trhu je obchodování s cizími měnami. K tomu, abychom však mohli celý výklad ohledně forexového trhu pochopit, je nutné se nejdříve seznámit s důležitými pojmy, které s tímto trhem úzce souvisejí.

Slovníček pojmů:

Broker

Jako broker může vystupovat osoba nebo firma, která je prostředníkem, a tak se nachází mezi kupujícím a prodávajícím. Broker je placen za pomoci provizí nebo poplatků.

Dealer

Od brokera je třeba odlišit dealera, který obchoduje za pomoci vlastního kapitálu a stojí buď na straně prodejce nebo kupce a jeho záměrem je mít zisk na základě uzavření pozice v dalším obchodu, které se účastní jiná strana.

Body, pipy

Tyto termíny se využívají na měnovém trhu a jedná se o vyjádření nejmenšího přírůstkového pohybu, který může být proveden v rámci směnného kurzu. 

Arbitráž

Arbitráží se rozumí dvě nebo více souběžně prováděných operací, konkrétně nákup a prodej různých obchodovatelných nástrojů na straně opačných pozic, přičemž je vše prováděno za účelem zisku z malých cenových rozdílů.

Dluhopisy

Jedná se o cenné papíry, které jsou obchodovatelné a emitent je vydal proto, aby získal potřebné finanční prostředky. Za to je věřiteli pravidelně připisován úrok či odměna, a to po určitou dobu.

Inflace

Inflací se rozumí růst cenové hladiny a tudíž možnost si za stejné peníze koupit méně, opakem je deflace a ta značí pokles cenové hladiny a růst kupní síly peněz. 

D alší méně známé pojmy budou objasněny až přímo v textu a to proto, aby mohlo dojít k přímému propojení neznámého výrazu s danou souvislostí. 

Jak forexový trh funguje

Ve své podstatě funguje forexový trh stejně jako ostatní trhy, setkávají se na něm velcí i malí obchodníci, kteří nakupují a prodávají a snaží se mít ze své aktivity zisk. Hlavní rozdíl od ostatních trhů ovšem spočívá v tom, že se zde obchoduje s měnou, konkrétně měnovými páry. Právě z názvosloví „Foreign Exchange“ vznikl pojem FOREX.

Jednoduše chápáno, investoři sem přijdou, vymění si například české koruny za euro a čekají, že hodnota nově získané měny vzroste, následně ji prodají a tím vydělají. Obchodování probíhá za pomoci forexových brokerů a ve stanovených párových měnách, mezi hlavní párové měny patří EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD a USD/CHF.

Měnový slovníček

EUR euro

USD americký dolar

JPY japonský jen

GBP britská libra

CHF švýcarský frank

Obchodovat je však možné i s dalšími měnami, respektive měnovými páry. Obchodování probíhá s měnovými páry, který tvoří vždy dvě měny. Jedna měna je hlavní a to ta, která je uvedena jako první a druhá uvedená měna je označována jako vedlejší.

Základem fungování forexového trhu je pohyblivý systém kurzů, který neprobíhá na jednom místě, ale je chápán jako OTC market, v české překladu známý jako „trh přes pult“. Nakupovat a prodávat měny lze přes internet s využitím široké obchodní platformy.

Investoři ve více než 90 procentech přicházejí na forexový trh za účelem nákupu a prodeje měny proto, aby z této činnosti měli zisk. Tyto investory lze nazvat jako spekulanty. Zbylá menšina je na tomto trhu realizována pro reálné účely v oblasti průmyslu či turistiky.

Směnné kurzy, které jsou dány, platí pro všechny subjekty a jsou stejné po celém světě. Pokud je tedy směnný kurz euro k americkému dolaru 1, 430 v České republice, pak totéž platí i pro všechny další státy, například Londýn, Hongkong a všechny ostatní. 

Výhody a nevýhody forexového trhu

Výhody forexového trhu

Forexový trh se stává čím dál tím více oblíbeným, a to zejména proto, že je čím dál tím větší a tím vzrůstá jeho likvidita, tedy schopnost přeměny investic na hotové peníze. 

Kromě likvidity je výhodou vysoký ziskový potenciál, který pramení z možnosti měny kupovat i prodávat. Pokud tedy uvidíte, že měna, kterou držíte začíná klesat, můžete ji okamžitě prodat a koupit jinou, rostoucí. Oproti ostatním trhům se tak vyznačuje mnohonásobně menší rizikovostí. 

Výhodou je též pákový efekt, kdy je možné se i na základě malých vkladů zmocnit velkých objemů měn. Výhodou se tak stává také značná diverzifikace, tedy maximální rozložení rizika do různých měn, a tak dochází k minimalizaci ztráty. 

Mezi výhody se řadí také 24 hodinová otevřenost trhu 5 dní v týdnu a možnost obchodování přes internetové sítě, které mimo jiné nabízejí různé demoverze a možnost vyzkoušení si práci s měnami nanečisto. 

Díky tomu, že je trh značně obrovský, podle některých zdrojů má denní obrat až 3 biliony dolarů, je zcela vyloučené, aby jej někdo vlastnil nebo do něj uměle zasahoval a tím některé investory značně znevýhodňoval. Výhodou je tedy nezávislost a neovlivnitelnost trhu. S tímto faktem souvisí také výhoda přenosu informací, kdy mají všichni stejné informace ve stejný okamžik a už je pouze na nich, jak s nimi naloží. 

Obchoduje se zde bez poplatků, což je též velkou výhodou a obchodování je díky dostupným datům a jednoduchosti přenosu za pomoci internetu velice snadné. Tato výhoda je patrná zejména oproti investicím s akciemi, kde je třeba sledovat velký počet různých veličin a neustále své poznatky a informace aktualizovat. 

Nevýhody forexového trhu

Za určitou nevýhodu může být považován velký počet brokerů, kteří přicházejí na trh a není možné si z takového množství vybrat toho pravého k úspěšnému obchodování na trhu. Zároveň se na forexovém trhu objevují brokeři, kteří neuvádějí všechny své náklady, které jsou v souvislosti s obchodováním. 

Brokeři mohou nastolit určitý problém, protože mohou obchodovat proti určitým pozicím. Značnou nevýhodu však představuje skutečnost, že menší subjekt na trhu nemá možnost sledovat celkovou situaci a množství provedených obchodů, které se týkají daného měnového páru. Tato skutečnost vede k omezené možnosti predikce budoucího vývoje daného segmentu. 

Nevýhodou je také velké riziko ztráty kapitálu, důvodem je často obchodování na základě emocí, netrpělivosti či ztráty sebekontroly, což vede ke ztrátě strategie a určité disciplíny. Za nevýhodu lze považovat i kolísavost kurzů. 

Za nevýhodu lze považovat také fakt, že se nejedná o metodu rychlého přírůstku finančního kapitálu a je třeba trpělivost a určitá kázeň. Mimo to je třeba disponovat určitým vstupním finančním kapitálem, ostatně jako při jiných investicích. Pro některé může znamenat výhoda stejného okamžiku informací též nevýhodu, protože není na tomto trhu bohužel možné mít určitou informaci dříve než ostatní, a tak z ní učinit svoji přednost a vydělat. 

M ěna a měnové páry

Forexový trhu chápe měnu vždy jen v souvislosti s měnovými páry a ve většině případů se měnových párů účastní dolar. Ten figuruje v 80 procentech všech měnových párů. Důvodem je silná americká ekonomika s největším HDP a také to, že dolar je považován za rezervní měnu.

Základní měna

Jedná se o měnu, za kterou investor na forexovém trhu nakupuje nebo prodává vedlejší měnu. Vždy je uveden počet jednotek, za které je možné si vedlejší měnu koupit. Základní měna je vždy uvedena jako první v měnovém páru a až poté se uvádí měna vedlejší.

Měnový pár je tvořen 1. měnou a 2. měnou. Právě první měna je měnou základní. Někdy využíván též název bazická měna.

Kurz EUR/USD je 1, 2600. Uvedený fakt vypovídá, že základní měnou páru je euro, a to má hodnotu 1, 26 jednotek měny vedlejší.

Denominační měna

Měna zvaná jako denominační je vždy uvedena jako druhá v daném měnovém páru. Jedná se o měnu, která se využívá jako prostředek platby, protože určuje, kolik je třeba zaplatit.

Měnový pár je tvořen 1. měnou a 2. měnou. Právě druhá měna je měnou denominační. Lze ji též nazvat jako měnou kótovační.

Kurz EUR/USD je 1, 2600. Uvedený fakt vypovídá, že základní měnou páru je euro, a to má hodnotu 1, 26 jednotek měny vedlejší. Tato informace znamená, že je nutné zaplatit 1, 26 USD za jedno euro.

Směnný kurz

Směnný kurz udává, kolik peněz musí být vynaloženo za jednu jednotku jedné měny při nákupu jedné jednotky druhé měny v měnového páru. Směnný kurz není tvořen náhodně, ale utváří se za pomoci nabídky a poptávky, v některých případech může být též fixovaný. 

Měnové páry s označením MAJOR

Na forexovém trhu je možné se setkat s měnovými páry, zvanými major, které se vyznačují tím, že jsou mezi účastníky trhu nejvíce populární zároveň se provádějí v největších objemech. Patří mezi ně EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF a USD/JPY. 

Křížové měnové páry

Přestože většina měnových párů obsahuje USD, existují i takové měnové páry, které americký dolar neobsahují a v takovém případě se jedná o křížové měnové páry. Jejich kurzy lze nazvat jako křížové kurzy.

Hodnota těchto měnových párů je určena za pomoci jiné měnové jednotky, než je USD. Velká část křížových měnových párů obsahuje měnu euro a japonský jen.

Obchodníci využívají zejména velké rozdílnosti jednotlivých zemí a též je třeba se řídit ekonomickou, politickou situací a dalšími ukazateli při hodnocení těchto měn.

Hlavní odlišností tak zůstává skutečnost, že v případě křížových měnových párů není nutné vycházet z amerického dolaru a tím se plně vázat na americký dolar, a tedy situace ve Spojených státech amerických. Hlavní výhodou tak zůstává nutnost nevázat se na vliv amerického dolaru, který má často na další měny a jejich pohyb značný vliv. 

Křížové měnové páry tvoří zejména libra, jen a euro v různých kombinacích. 

Tato část je určená všem, kteří se chtějí dozvědět o fungování forexového trhu více nebo zjistit, co a jak funguje v praxi. 

V této části se dozvíte:

 • Jaká jsou základní pravidla obchodování

 • Jakými způsoby se provádí analýzy pohybu na forexovém trhu

 • Co znamenají pojmy spread a pip

 • Co se skrývá pod pojmem páka

 • Jaké jsou a jak fungují pokyny na forexovém trhu

Pravidla obchodování

Obchodníci pohybující se na trzích a burzách, ale také lidé v běžném životě, neustále spoléhají na své znalosti, dovednosti a schopnost prognózy, když se pokoušejí odhadnout budoucí vývoj produktů. Ať už se jedná o průmyslové produkty, knihy, umělecká díla, nemovitosti či cokoliv jiného, vždy je třeba správně odhadnout vývoj.

Příklad:

Investor je přesvědčen, že cena nemovitostí bude růst, koupí tedy dům za 2 000 000 korun, hodnota nemovitostí skutečně vzrostla a jeho dům nemá již původní hodnotu, ale má kupní cenu 2 500 000 korun a obchodník vydělal půl milionu korun, pokud nepočítáme další nutné náklady. V případě, že se spletl a hodnota nemovitostí po jeho koupi začala klesat, prodělá.

To stejné, ve většině případů však v mnohonásobně kratším měřítku, se děje v oblasti měn. Investor jde nakoupit euro, protože má tušení, že jeho hodnota poroste. Nebo naopak čeká, až jeho hodnota klesne, teprve pak je nakoupí a opět čeká, že jeho hodnota poroste.

Pravidlo funguje však i opačným způsobem a v případě, že investor získal tušení, že měna bude klesat, ihned ji prodává.

Na forexovém trhu se to tedy odehrává tak, že když investor očekává růst měny, koupí ji. Naopak když očekává její pokles, tak ji jednoduše prodá. Velikost ztráty a samozřejmě také zisku se odvíjí od toho, jaký objem dané měny investor má, čím větší je jeho dříve nakoupený objem, tím vyšších ztrát či zisků může dosáhnout. Investor, který méně riskuje, bude nakupovat menší objemy zvolených hodnot. V průběhu nákupu ani prodeje není možné určit, jaké jsou zisky či ztráty. Tyto hodnoty lze určit až v případě, že dojde k dokončení celé transakce. Za transakci je považován nákup a následný prodej. V případě otevření pozice, jinak řečeno transakce, vzniká investorovi již ztráta a to kvůli rozdílu v nákupu a prodeji valut.

Analýza pohybu na forexovém trhu

Stejně jako na jiných trzích i zde je třeba nějakým způsobem trh zkoumat a analyzovat. Existují dva základní přístupy, za pomoci kterých je možné zkoumat pohyb na forexovém trhu.

Fundamentální analýza

Pod pojmem fundamentální analýza je možné si představit rozbor a následnou interpretaci makroekonomických dat, za pomoci kterých je možné odhadnout, která měna je nadhodnocena a která naopak podhodnocena.

Fundamentalisté tak vycházejí ze znalostí o ekonomických datech jako je hrubý domácí produkt (HDP), inflace nebo například ukazatele nezaměstnanosti, úrokových sazeb, informace z trhu práce nebo přímo sledování dění v oblasti průmyslu. V dnešní době je přístup k těmto faktickým údajům zcela jednoduchý, a to za pomoci internetu. Je však třeba vyhledávat a čerpat zejména z důvěryhodných zdrojů a zjistit, které informace jsou užitečné a které naopak nikoliv.

V případě fundamentální analýzy je však možné čerpat také z událostí a očekávání na poli politického dění a tím pádem se pokusit odhadovat nabídku a poptávku. Lze konstatovat, že fundamentalisté se pokoušejí odhalit příčinu, která k danému pohybu na trhu vedla.

Technická analýza

Určitým opakem fundamentalistů jsou investoři využívající technickou analýzu. Ta zkoumá změny cenových úrovní a změny v objemu obchodování.

V některých případech je možné uplatnit teorii, že pokud byly v některé z oblastí problémy v minulosti, nevylučují se, a dokonce se i očekávají do budoucnosti. Technická analýza se aplikuje za pomoci grafů. Nutno dodat, že stejně jako v předchozí analýze, ani zde nelze vyvodit stoprocentně pravdivé informace.


SPREAD

S termínem spread a spready je možné se setkat v kterékoliv oblasti financí a finančnictví. Jedná se o rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou zvoleného instrumentu. Spready se týkají akcií, dluhopisů, opcí, komodit, ale také měn. Jako rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou představuje spread určitou provizi, která je obchodníkem placena.

V reálném světě je možné se s touto skutečností setkat při klasické výměně jedné měny na druhou, kde je odlišná cena nákupu a cena prodeje. Právě tato hodnota představuje provizi prodejci.

Při pohledu na následující displej se vám rozdíly mezi cenou nákupu a prodeje valut jistě hned vybaví. 

Příklad:

Pokud se rozhodnete si například před dovolenou koupit eura a určitý počet eur vám po dovolené zbyde, i v případě minimální změny dané měny na forexovém trhu, už za ně nedostanete tolik peněz v dané měně, kolik jste do výměny původně investovali. Na vině jsou spready.

 

Spread lze považovat za provizi směnárně, ale také se uplatňuje na forexovém trhu. Díky němu je jakákoliv koupě jiné měny v první chvíli ztrátová, při převodu jednotlivých měn však k jiným poplatkům zpravidla nedochází. 

PIP

V množném čísle se využívá označení „pipy“, které na forexovém trhu hrají značnou roli. Pipem se označuje čtvrté místo za desetinnou stránkou většiny měn. Toto číslo (pip) se na forexovém trhu mění, to znamená že roste nebo klesá.

Příklad:

Kurz EUR/USD je 1, 2600

Čtvrté číslo za desetinnou čárkou, tomto případě nula, se označuje jako PIP.

Růst o jeden pip pak vypadá následovně: 1, 2601

Pokles o jeden pip je následující: 1, 2659

Růst o dvacet pipů: 1, 2620

Existují však měny, u kterých se pipem neoznačuje čtvrté číslo za desetinou čárkou. Konkrétně u Japonského jenu se pipem označuje druhé místo za desetinnou čárkou.

Reálné fungování pipů

Na forexovém trhu se během dne pipy mnohokrát mění, rostou či klesají. Například u měnového páru EUR/USD dochází k denní fluktuaci pipů zhruba 100 za den. V některých dnech se může fluktuace pohybovat v rozmezí 200 až 300 pipů a naopak ve dnech větší stálosti se pipy pohybují mezi 50 a 60 pipy za den. V procentním vyjádření se jedná o změnu zhruba ve výši 0,6 až 0,8 % až do zhruba 2 %.

Pipy a procentní vyjádření

Pipy jsou často vyjadřovány v procentech, v takovém případě je třeba nejdříve zjistit, o kolik pipů se hodnota změnila a poté je možné změnu vyjádřit také v procentech.

Příklad:

Dejme tomu, že směnný kurz je 1, 2600. Pokud dojde k růstu o 0, 5 procentních bodů, bude se jednat o nárůst 63 pipů (126/2). 

D alší výhodou forexového trhu je jeho stabilita. Lze hovořit o stabilitě, protože pipy různých měnových párů se pohybují v určitých vymezeních a je téměř nemožné, aby zacházely za tyto uvedené hranice a například během jednoho dne či noci dosáhly na změnu třeba 50 %. 

Pákový efekt

Již na začátku publikace bylo uvedeno, že páka je jistou výhodou forexového trhu, protože pákový efekt umožňuje i na základě malých vkladů obchodování s velkými finančními objemy, což vede k možnosti mít větší zisky. S rostoucí možností výnosů musí samozřejmě souviset také značné zvýšení rizika.

Pákový efekt spočívá v tom, že brokeři investorům umožní obchodovat s mnohonásobně, například až 300 násobně větším finančním objemem, než který investor vložil a který má k dispozici. Brokeři tuto možnost nabízejí také proto, že mají provize z provedených transakcí a tímto se jejich šance na provize značně zvyšují. 

Pokud bude náš odhad správný, díky této páce můžeme vydělat opravdu velké peníze a s nimi dále obchodovat, pokud však ne, přijdeme o veškeré investice. Využívat páku není příliš mnoho doporučováno, protože je vysoce riziková. Z toho důvodu existují určitá pravidla obchodování, kterými je třeba se řídit. 

Pokyny na forexovém trhu

Stejně jako na ostatních burzách a trzích vysílá investor brokerovi zprávu o tom, co má pro něj udělat, tak je tomu i v případě forexového trhu. Společně s pokynem k transakci však investoři vysílají také pokyny, které se transakcí přímo týkají a ve většině případů transakci nějakým způsobem omezují. Pokyn nemusí být v případě forexového trhu dán přímo brokerovi, ale je možné si jej samostatně nastavit v systému.

POKYN LIMIT

Je základním pokynem, který obsahuje cenový limit pro maximální nákup hodnoty minimálního prodeje. Pokud není pokyn ihned splněn, je čekáno na to, až vyvstanou podmínky k jeho splnění.

LIMIT STOP

Pokyn Limit stop dokáže omezit ztrátu nebo ochránit přijatý zisk. Na počátku je stanovena stop cena a limitní cena. Obchod se uskutečňuje v okamžiku, kdy je realizován obchod za cenu shodnou se stop cenou. Tento pokyn není příliš rozšířen a v mnoha případech jej investiční instituce ani nenabízejí.

STOPLOSS LIMIT

Jedná se o inteligentní pokyn, který má za cíl zastavit ztrátu. Pokyn je nastaven tak, aby ukončil transakci ve chvíli, kdy je dosažen předem určený směnný kurz. Ztráty jsou tak omezeny na hodnotu, kterou jsme si předem stanovili, a tudíž nás nemohou překvapit nižší ztráty, než ty, se kterými jsme od začátku museli počítat. Pokyn stopploss je obvykle udáván v pipech a stanovuje kolik pipů můžeme nejvýše ztratit.

Stoploss je v podstatě nutností na klesajících trzích a zároveň nabízí prostor k vypracování si určitého plánu a je stanovena též možnost řízení rizik. Odborníci radí, že není nutné riskovat na takové úrovni, kterou toužíte získat. Díky tomuto kroku je možné rizika značně zmírnit, a to zcela automatickým způsobem. V dnešním světě se bez tohoto příkazu již neobejde žádný investor ani trader.

Kromě omezení rizika nabízí pokyn stoploss limit také výhodu, že investor neustále nemusí sledovat vývoj situace a zároveň je zabráněno působení emocí. Trh se díky stoploss limit pokynu může stát mnoha účastníkům značně bezpečný, protože minimalizuje ztráty a omezuje emocionální působení. 

TRAILING STOP

Tento pokyn vychází z pokynu stoploss limit, jedná se v podstatě o jeho rozšíření o hlídání zadaného kurzu. To znamená, že reakce bude načasována až na okamžik, kdy se uskutečnění změna trendu a bude tak dosaženo minima či maxima ve vývoji sledovaného kurzu. Trailing stop má úzkou souvislost s předchozím uvedeným limitem. Jeho hlavním přínosem je jeho automatický posun, který je závislý od každého pohybu pipu, na což reaguje svým neustálým posouváním.

PROFIT TARGET

Tento pokyn míří na cíl a využívá se zejména v ziskových transakcích. Hlavním myšlenkou zůstává, že jakmile investor dosáhne určitého, předem stanoveného zisku, z transakce následně odstupuje, protože dosáhl stanoveného cíle a dále nechce riskovat.

POKYN JEDEN RUŠÍ DRUHÝ (O. C. O., One Cancels the Other)

Jedná o kombinaci dvou pokynů, a to stop a limit pokyn. Automaticky jsou současně sledovány oba pokyny, jakmile je jednoho z pokynů dosaženo, druhý se ruší a již není vykonán. Druhý pokyn může zrušit buď samotný obchodník sám nebo kontaktováním brokera nebo je zrušen k datu, které obchodník předem stanovil, čímž může dojít ke zrušení v samotném programu.

 

Pokyny jsou ve většině případů nezpoplatněné, ani u nich není hrazena provize a lze s nimi během transakcí hýbat a jakkoliv je upravovat. Někdy je možné pokyny podat ještě před otevřením transakce, jindy je nutné je stanovit až po otevření transakce. To však ovlivňuje daná společnost, u které jsou investice prováděny. 

Poslední část se zaměřuje na různé investiční strategie na investičním trhu, popisuje cíle strategie, strategii pro začátečníky a nechybí ani důležité rady pro nově příchozí investory.

 

V této části se dozvíte:

 • Jaký je cíl investování

 • Jaké jsou investiční strategie

 • Jak stanovit investiční strategii

 • Na co si dát pozor 

Strategie a rizika

Strategie jsou při obchodování velice důležité, nicméně je též důležité si stanovit před každým obchodováním určitý cíl. Za všeobecný cíl lze považovat dosažení co nejvyšší částky z původní investice. Mělo by se jednat o pravidelné výnosy za jeden rok, například 5 %, 10 % nebo třeba vysněných 20 %. Na základě stanoveného cíle je možné vypočítat také například denní výnosy, a tudíž předem vědět, kolik je nutné vydělat denně, aby byl původní cíl naplněn.

Nejde však o to, za každou cenu se snažit splnit denní limit a agresivně riskovat. Jde o to mít správnou dávku původní investice, tu doplnit o trpělivost a pořádnou porci vůle.

Obchodování na forexovém trhu je o mnoho jednodušší než obchodování na jakémkoliv jiném trhu, lze očekávat, že nikdo z účastníků nebude ve výhodě, protože informace mají všichni ve stejnou chvíli a je dobré z toho vycházet. Celá strategie se odvíjí od prognózy a skutečnosti, jak dobře dokáže investor odhadnout budoucí vývoj trhu. Hlavní přínos přitom spočívá v tom, že i za velké výnosy je možné riskovat pouze malé částky. Přesto však určitá rizika přetrvávají a v mnohých případech je není možné odstranit, ale pouze zmírnit.

 

Rizika obchodování

Nedostatek zkušeností

Příliš nízký kapitál

Působení emocí

Špatně nastavený či žádný obchodní plán

Očekávání příliš vysokých výnosů

Špatně oslovená společnost

Špatně zvolený pákový efekt

Snížení rizika při obchodování

Použití vhodného příkazu, například stoploss limit

Diverzifikace rizika

Dostatek zkušeností

Dobře využívaná vlastní psychologie

Nenechat se rozhodit několika neúspěšnými transakcemi

Důvěra ve vlastní schopnosti

 

Pokud má být správně zvolena strategie obchodování, pak je třeba vycházet z eliminace možných rizik. S riziky je třeba se nejenom seznámit, ale také je dokázat využít ve svůj prospěch. 

Eliminace rizik a nástrahy trhu

Diverzifikace rizika

Hlavní pozornost je nutné věnovat jevu, který nese název diverzifikace neboli rozdělení rizika. Všeobecně je doporučováno do jedné transakce investovat maximálně 2 – 3 % z hodnoty celého portfolia. Je totiž velká pravděpodobnost, že zatímco v jedné transakci můžete několikrát po sobě vydělat, v transakci jiné může ztratit. Pokud by se tyto dvě hodnoty rovnaly, pak investor ztrácí pouze hodnotu provize.

Pákový efekt

Pákový efekt, v originálním znění leverage, představuje sice značnou výhodu v případě forexového trhu, ale také nese velká rizika při užití příliš velkého pákového efektu. Takové jednání snižuje pravděpodobnost úspěchu a dosažení stanoveného cíle. Všeobecně je doporučováno nepřekračovat během obchodování více než desetinásobnou páku. V nejjednodušším vymezení se pákou rozumí finanční nástroj, za jehož pomoci může investor obchodovat až za hranicemi svých finančních možností.

Za pomoci využití cizího kapitálu je možné zvýšit výnosy, a tak se přiblížit svým stanoveným cílům. Zatímco bez páky může investor obchodovat například s původním vkladem 1 000 dolarů, při využití páky má k dispozici již 10 000 dolarů. Velikost obchodu se tak násobí deseti a tím se násobí stejnou částkou také výnosy a samozřejmě i možné ztráty.

Špatně nastavený STOPLOSS limit

Pokyn stoploss limit a profit target spolu úzce souvisejí. Zatímco stoploss limit tvoří jakousi spodní hranici, udanou množstvím pipů, profit target vytváří horní hranici, do které je možné nakupovat danou měnu. Je třeba aby tyto dva příkazy byly v určitém souladu a aby eliminovali možné riziko ztráty. Příkaz stoploss limit mírní riziko ztráty, bohužel však může investor pozorovat, jak se díky špatně nastavenému limitu obírá o zisky. V tom případě investor zasahuje a limity vědomě posunuje. Pokud se mu několik dní za sebou daří, obvykle se situací nechá příliš unést a příkazy již neplní svoji funkci, což přivádí investora do velkých ztrát.

Nezvládnutá psychologie

Psychologie je na forexovém trhu stejně tak důležitá jako znalost a správné užívání pákového efektu nebo stanovení příkazů. Nezvládnutá psychologie dokáže zmařit veškeré plány i očekávání. Hlavním viníkem je přitom situace, při které se obchodníkovi neustále daří získávat výnosy za pomoci pouze malých částek, které tvoří zisk. Neustálé zvyšování kapitálu a pozitivní odezvy jeho odhadů ve většině případů vedou ke zvýšení sebevědomí a důvěry ve své vlastní schopnosti, přičemž přestávají být dodržena dvě základní pravidla a to diverzifikace rizika, které radí neinvestovat do jedné transakce více než 2-3 % a zároveň přestává být dodrženo pravidlo, držet se maximálně 10-ti násobné páky.

Hlavním principem by mělo být proto nastavit si celé portfolio tak, aby nedošlo ke ztrátám větším, než je pouze ztráta provize. A právě od toho by se měl odvíjet celý systém, nejenom, jak neztrácet provize, ale zejména, jak riskovat pouze výší provizí a jak dosáhnout vyšších výnosů.

Základní strategie

Schopnosti obchodníka

K tomu, aby mohl investor na trhu dobře fungovat, nepotřebuje žádný titul, ani žádné zvláštní vzdělání, je pouze třeba, aby byl v těsném kontaktu se vším, co s forexovým trhem souvisí, je třeba se zcela podrobně seznámit s údaji z technické analýzy a s daty ekonomického charakteru.

Technická analýza

Tato analýza slouží k identifikaci trendů na měnovém trhu a je nutné se ji naučit správně využívat. Zejména je možné se různé skutečnosti naučit předvídat, ačkoliv samozřejmě není možné vždy předvídat zcela úspěšně. Je však třeba se to naučit do takové míry, aby byla úspěšnost větší než neúspěšnost předpovědí a tím bylo dosaženo kladného zisku.

Fundamentální analýza

Často známá pod pojmem analýza ekonomických dat v zásadě doplňuje technickou analýzu a zahrnuje do ní ekonomické aspekty jako jsou úrokové sazby, hrubý domácí produkt a další jevy makroekonomického rázu. Například zvýšení úrokové sazby v daném státě souvisí se zvýšením hodnoty místní měny. 

Obchodník musí ovládat technická data, měl by zvládat práci s ekonomickými informacemi, mít dostatečné znalosti z fungování trhu nebo mít schopnost experimentovat a zároveň si z každého experimentu něco odnést, tedy získat z něj zkušenost. Zároveň musí ovládat svoji psychiku, nikdy si od nikoho nepůjčovat peníze k dalšímu investování a držet se předem daných zásad a nejlépe riskovat pouze provizi. 

Money management

Při dlouhodobém obchodování je money management považován za určitý základ celého obchodního dění. Money managament lze v překladu chápat jako správu financí. Jeho hlavním cílem je o penězích přemýšlet, uchovávat je vhodným způsobem, vhodně s nimi hospodařit a zejména je rozmnožovat. Lidé, kteří takto nečiní, o peníze mohou v důsledku různých politických či ekonomických změn přicházet.

Znalost money managementu se přitom nehodí pouze pro manažery, investory, obchodníky nebo samotné dealery a brokery, ale je důležitá i pro jednotlivé občany, kteří se na žádném konkrétním trhu nepohybují. Money management na vyšší úrovni řeší zejména otázku výše investic, tedy objemu investování ve vztahu k celkovému riziku a potencionálnímu zisku. Ukazuje se zde tedy platnost klasického magického trojúhelníku. 

Money management by měl znát a využívat každý občan. 

Stanovení strategie

Strategie není o tom stanovit příliš vysoké cíle a věnovat jejich naplnění co nejvíce kapitálu v podobě financí i času, ale o tom, si vše dobře naplánovat a neočekávat příliš mnoho. Tato praktika platí zejména pro forexový trh, většina obchodníků však jedná tak, že riskuje všechno a v podstatě vsází jako na ruletě či v kasinu Las Vegas nebo kdekoliv jinde na světě. Proto je třeba si hned na začátku uvědomit, že se nejedná o hru, kde je možné získat vysoké výdělky ze dne na den, ale jde spíše o dlouhodobou „hru“.

Investor by měl předvídat, že vždy nebude jeho prognóza správná, naopak je třeba počítat s tím, že jeho odhady nebudou vždy správné. Zcela nejskromnějším cílem je si stanovit vyhrát nad trhem alespoň jedenkrát za měsíc, tedy mít například 10 x ztrátu a 12 x výnos. S využitím trojnásobné páky může být váš měsíční zisk dobrým přilepšením, a to vše pouze s rizikem provize. Konkrétní hodnota výnosu závisí na hodnotě pipů dané měny.

Strategie býků a medvědů

Strategie se odvíjí od toho, zdali se jedná o trhy růstové nebo naopak trhy klesající.

Trendové trhy

Spekulace na růst ceny jsou vhodné zejména pro nově příchozí obchodníky, kteří se se systémem teprve učí pracovat. Zároveň je však tato metoda využívána mnohými investory a je na forexovém trhu nejvyužívanější.

Hlavní podstatou této metody je nakoupit finanční nástroje, v tomto případě některou z měn a doufat, že časem její hodnota vzroste a budete ji moci prodat za více peněz, než byla původně zakoupena. Ziskem je pak rozdíl mezi cenou nákupu a cenou prodeje. Pro tento typ obchodování se používá anglický název „bulls“, v českém překladu se jedná o investory s označením „býci“.

Netrendové trhy

Spekulace na pokles ceny je přesným opakem předchozí strategie a investoři očekávají pokles cen. Investoři postupují tak, že finanční nástroj nejdříve prodají za poměrně vysokou cenu a po poklesu finančního nástroje jej znovu nakupují. Lépe řečeno se snaží koupit a držet finanční nástroj, který je na svém relativním minimu a ten chtějí po jeho růstu ceny prodat.

Zisk je tak tvořen rozdílem mezi prodejní cenou a nákupní cenou. Investoři obchodující tímto způsobem se nazývají „bears“, v překladu „medvědi“.

Poziční a intradenní obchodování

Poziční obchodování

Poziční obchodník se vyznačuje tím, že drží své pozice otevřené delší dobu, to znamená, že v obchodě setrvává po dobu delší než 1 den. Jednoduše řečeno obchodník drží své pozice například po dobu jednoho týdne, měsíce či několika měsíců nebo dokonce po dobu v řádu let. Tento typ obchodníka využívá ke svému obchodování dlouhodobější grafy a z nich se pokouší vyčíst následnou situaci. Poziční obchodování se hodí pro obchodníky s velice dobrou trpělivostí.

Denní obchodování

Obchodník drží své pozice po dobu maximálně jednoho dne. Lze odvíjet budoucí průběh dne za pomoci fundamentálních skutečností nebo na základě grafických znázornění.

Intradenní obchodování

V opozici pozičního obchodování stojí intradenní obchodník, který nakupuje a prodává obvykle v řádu několika minut či několika málo hodin. Dochází tak ke skutečnosti, že v jednom dnu své obchody otevírá a zároveň i uzavírá. Pracuje s grafy, které se vyznačují několika minutami, obvykle od jedné minuty do třiceti minut.

Scalping

Tímto názvem lze označit provádění minutových obchodů. Intradenní obchodování či scalping není vhodný pro začínající obchodníky, protože se vyznačuje zvýšeným rizikem a ve své podstatě připomíná spíše hazard.

Pro koho je Forexový trh vhodný

Forexový trh je vhodný pro všechny zájemce, kteří chtějí obchodovat, dokonce je díky různým přístupným demoverzím vhodný i pro začátečníky, kteří se teprve učí na trhu orientovat. Velkou oblinu však představuje pro obchodníky z celého světa, kteří rádi riskují, ale i pro ty, kteří se snaží co nejvíce riziko eliminovat.

Investování na forexovém trhu je však vhodné zejména pro aktivní investory. Za aktivní investory lze považovat takové účastníky trhu, kteří jsou ochotni oboru investic věnovat mnoho času a po určité době si vytvořit vlastní strategii a plně využívat fundamentální a technické analýzy. Hlavní podstatou přitom zůstává, že i když můžete jako začínající či pokročilí investoři získat zajímavé informace za pomoci tisku, internetu, televize nebo přímo z brokerových domů i od samotných brokerů, hlavní rozhodnutí vždy zůstává na samotném investorovi. Vždyť se vždy jedná právě o jeho peníze.

Forexový trh je vhodný pro všechny, není nijak omezen, pouze původním vkladem, který se pohybuje v řádu několika set tisíců korun. Ačkoliv může být tato skutečnost omezujícím faktorem mnohých z nás, jisté omezení pro mnohé investory představuje také neochota mnohých investorů věnovat této problematice dostatek času.

Každý investor by si měl uvědomit, že ačkoliv forexový trh nabízí velké možnosti pro získání vysokých výnosů, představuje též velké nebezpečí v případě možnosti vzniku velkých ztrát. Eliminovat ztráty je možné diverzifikací rizika, dobře stanovenou strategií, a nakonec za pomoci věnování dostatku času do této oblasti.

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací