Daně je třeba řešit nejenom v běžném životě, ale také v investičním prostředí. Daňové zatížení se totiž týká i samotných investic, jak asi dobře víte. Je proto důležité při realizaci každé investice daňové zatížení vzít v úvahu. Může totiž znamenat naprostou změnu v očekávaném výnosu a může tedy měnit i samotné riziko a zejména pak ovlivnit vztah výnos-riziko-likvidita. Pojďte se proto s námi podívat, jak danit příjmy z cenných papírů jako fyzická osoba.

Danění příjmů z cenných papírů jako fyzická osoba

Danění příjmů z cenných papírů se vztahuje na osoby právnické i fyzické.

Příjmy z vlastnictví cenných papírů je nutné v prvé řadě rozdělit na:

  •  příjmy z prodeje cenných papírů
  • příjmy z titulu držby cenných papírů (obvykle forma dividend a úroků)

 Jakým způsobem příjmy uvádět?

Příjmy se běžně uvádějí do dílčího základu daně jako položka Ostatní příjmy. Tato skutečnost vychází z § 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. To platí pouze v případě, že nebyly tyto příjmy nebyly zahrnuty do obchodního majetku.


 

Jak snížit příjmy z převodu a zisku z prodeje cenných papírů?

 Pro příjmy z převodu cenných papírů platí, že je možné je snížit o prokazatelně vynaložené výdaje. Takovými výdaji se rozumí například pořizovací cena cenného papíru a související poplatky. I zisk z prodeje je možné snížit a to o případnou ztrátu, která vznikla při prodeji cenného papíru. Musela však dle zákona vzniknout v jednom zdaňovacím období a příjem nesměl být osvobozen od daně.


 

 

Které příjmy z převodu cenných papírů jsou osvobozeny?

Tyto případy vymezuje § 4 zákona o daních z příjmů. 

1. Celkový úhrn příjmů nesmí překročit danou částku

Zákon říká, že příjmy z úplatného převodu cenných papírů jsou osvobozeny v případě, že jejich úhrn u jednoho poplatníka nepřekročí částku 100 000 korun českých za jedno zdaňovací období. Pokud však dojde k překročení této částky, jsou zdaněny veškeré příjmy z převodu cenných papírů, tedy kromě těch, které jsou od daně osvobozeny.

2. Časový test

Pokud je splněn takzvaný časový test, je fyzická osoba osvobozena od příjmů z převodu cenných papírů. Časovým testem se dle zákona rozumí doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů a časový test je splněn, pokud tato doba překročí 3 roky. Při časovém testu nehraje žádnou roli výše příjmu.


 

 

Důležité je, že osvobození od daně se nevztahuje na příjmy z úplatného převodu cenných papírů, které byly nebo stále jsou součástí obchodního majetku ve lhůtě do tří let od ukončení činnosti, ke které se příjem vázal. Osvobození se dále netýká příjmů, které plynou z budoucího úplatného převodu cenného papíru.


 

Příjmy ve formě výplaty podílu z kapitálu zahraniční korporace

V těchto případech je nutné dávat na daňové zatížení značně dobrý pozor. Pokud nejdříve došlo ke zvýšení základního kapitálu ze zisku, pak uvedený příjem až do výše podílu na zvýšení kapitálu je považován za podíl na zisku a je tudíž uváděn v dílčím základu daně ve formě Příjmů z kapitálového majetku.

Pokud naopak šlo o výplatu podílu ze snížení základního kapitálu zahraniční korporace, pak je tento příjem uváděn v souvislosti s § 10 a současně je nutné jej uplatnit jako výdaj v souvislosti s pořizovací cenou až do výše hodnoty výplaty.

Pokud se však jedná o společnost, která je daňovým rezidentem České republiky, pak je příjem v případě podílu ze snížení základního kapitálu zdaňován srážkovou daní při výplatě a do daňového zatížení se již neuvádí.


 

 Jak je to s daní dividend u tuzemských společností?

 V případě dividend, které vyplácejí tuzemské společnosti, myšleno společnosti, jež podléhají českým zákonům, pak tyto dividendy podléhají srážkové dani ve výši 15 %. Tuto daň sráží a odvádí jejich plátce. Tím se obvykle rozumí vyplácející akciová společnost či například podílový fond. Jedná se o zdanění konečné a dále se proto neuvádí v daňovém přiznání.


 

Jak je to s daní u dividend zahraničních společností?

Dividendy a podíly na zisku z podílových listů, které plynou fyzickým osobám ze zdrojů v zahraničí jsou běžně součástí příjmů z kapitálového majetku, což vychází z uvedného zákona, konkrétně § 8 a taktéž podléhají dani ve výši 15 %. Lze není možné uplatňovat související výdaje.


 

Jak je to při zdanění úroků z dluhopisu?

V takovém případě se jedná o zdanění úroků srážkovou daní, která je dle zákona ve výši 15 %, pokud je plátce daňovým rezidentem České republiky. Jedná se o zdanění konečné a tudíž už se dále nikde neuvádí. Pokud by se jednalo o daňového nerezidenta České republiky, pak je postup zdanění obdobný jako v případě dividend.

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací