Seznam testů ČNB

TestPočet otázekČasový limitTyp testuSpustit
ČNB - 1. členění pojištění majetku1212 min.Spustit test
ČNB - 1. členění životního pojištění (rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění atd.)1212 min.Spustit test
ČNB - 1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam1010 min.Spustit test
ČNB - 1. podmínky vzniku a zániku neživotního pojištění podnikatelů1111 min.Spustit test
ČNB - 1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel1313 min.Spustit test
ČNB - 1. podmínky vzniku a zániku pojištění velkých pojistných rizik99 min.Spustit test
ČNB - 1. pojistný trh, jeho definice, úloha a význam1212 min.Spustit test
ČNB - 1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního občanského pojištění (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97)1212 min.Spustit test
ČNB - 1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního pojištění podnikatelů (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97)99 min.Spustit test
ČNB - 1. právní předpisy z oblasti distribuce pojištění motorových vozidel (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se kterým se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97)99 min.Spustit test
ČNB - 1. právní předpisy z oblasti distribuce velkých pojistných rizik (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97)1010 min.Spustit test
ČNB - 1. právní předpisy z oblasti distribuce životního pojištění (zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou)1111 min.Spustit test
ČNB - 1.1 druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů1010 min.Spustit test
ČNB - 10. nároky z pojištění motorových vozidel1313 min.Spustit test
ČNB - 10. pojistné plnění z životního pojištění1212 min.Spustit test
ČNB - 10. pojištění nemoci88 min.Spustit test
ČNB - 10. pojištění úvěru77 min.Spustit test
ČNB - 10. škody na leteckých dopravních prostředcích88 min.Spustit test
ČNB - 11. pojistná nebezpečí v neživotním občanském pojištění99 min.Spustit test
ČNB - 11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel1212 min.Spustit test
ČNB - 11. pojištění záruky88 min.Spustit test
ČNB - 11. škody na plavidlech77 min.Spustit test
ČNB - 11. vztah životního a neživotního pojištění1010 min.Spustit test
ČNB - 12. alternativní produkty k rezervotvornému pojištění (doplňkové penzijní spoření, kolektivní investování)1010 min.Spustit test
ČNB - 12. asistence1111 min.Spustit test
ČNB - 12. bonus, malus99 min.Spustit test
ČNB - 12. pojištění finančních ztrát88 min.Spustit test
ČNB - 12. pojištění přepravovaných věcí včetně zavazadel a jiného majetku bez ohledu na použitý dopravní prostředek77 min.Spustit test
ČNB - 13. asistence77 min.Spustit test
ČNB - 13. daňové aspekty životního pojištění99 min.Spustit test
ČNB - 13. pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce77 min.Spustit test
ČNB - 13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby)1313 min.Spustit test
ČNB - 13. zemědělská pojištění88 min.Spustit test
ČNB - 14. havarijní pojištění1111 min.Spustit test
ČNB - 14. nároky z neživotního občanského pojištění1313 min.Spustit test
ČNB - 14. pojištění právní ochrany z neživotního pojištění podnikatelů77 min.Spustit test
ČNB - 14. pojištění z odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo užití říčního, průplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce77 min.Spustit test
ČNB - 15. nároky z neživotního pojištění podnikatelů1212 min.Spustit test
ČNB - 15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění1212 min.Spustit test
ČNB - 15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel1111 min.Spustit test
ČNB - 15. soupojištění88 min.Spustit test
ČNB - 16. nároky z pojištění velkých pojistných rizik1010 min.Spustit test
ČNB - 16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel1111 min.Spustit test
ČNB - 16. pojistné plnění z neživotního pojištění podnikatelů1111 min.Spustit test
ČNB - 16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění1010 min.Spustit test
ČNB - 17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel1010 min.Spustit test
ČNB - 17. pojistné plnění z pojištění velkých pojistných rizik77 min.Spustit test
ČNB - 18. připojištění úrazu88 min.Spustit test
ČNB - 2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění1212 min.Spustit test
ČNB - 2. podmínky vzniku, trvání a zániku životního pojištění1010 min.Spustit test
ČNB - 2. právní postavení pojišťovacího zprostředkovatele a zákazníka1010 min.Spustit test
ČNB - 2. principy pojištění a zajištění, charakteristika životního a neživotního pojištění podle zákona o pojišťovnictví, povinná pojištění1414 min.Spustit test
ČNB - 2. společné znaky pojištění motorových vozidel1010 min.Spustit test
ČNB - 2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou)1212 min.Spustit test
ČNB - 2. zhodnocení rizika88 min.Spustit test
ČNB - 2.1 pojem dluhopisu1111 min.Spustit test
ČNB - 2.2 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné nebo zaknihované)88 min.Spustit test
ČNB - 3. definice velkých pojistných rizik99 min.Spustit test
ČNB - 3. charakteristika soukromoprávní úpravy pojištění (zejména pojištění jako závazek, pojistný zájem, obnosové a škodové pojištění, pojistka, základní práva a povinnosti pojistitele a pojistníka, vznik, trvání a zánik pojištění, promlčení)1919 min.Spustit test
ČNB - 3. pojistná nebezpečí (smrt, dožití, invalidita, změna osobního postavení, úraz a nemoc, jde-li o doplňkové pojištění)1212 min.Spustit test
ČNB - 3. společné znaky pojištění majetku1111 min.Spustit test
ČNB - 3. typy výluk77 min.Spustit test
ČNB - 3. základy finanční matematiky88 min.Spustit test
ČNB - 3. základy oceňování majetku1313 min.Spustit test
ČNB - 3.1 pojem akcie1010 min.Spustit test
ČNB - 3.2 charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované)1010 min.Spustit test
ČNB - 4. Česká kancelář pojistitelů1010 min.Spustit test
ČNB - 4. detailní riziková analýza1212 min.Spustit test
ČNB - 4. pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé1414 min.Spustit test
ČNB - 4. principy kalkulace pojistného1111 min.Spustit test
ČNB - 4. typy výluk88 min.Spustit test
ČNB - 4. typy výluk99 min.Spustit test
ČNB - 4. základy účetnictví podniku99 min.Spustit test
ČNB - 4.1 pojem derivátu, druhy99 min.Spustit test
ČNB - 4.2 užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky88 min.Spustit test
ČNB - 5. činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí1212 min.Spustit test
ČNB - 5. garanční fond1111 min.Spustit test
ČNB - 5. kategorie pojistných nebezpečí1111 min.Spustit test
ČNB - 5. návrh pojistného programu99 min.Spustit test
ČNB - 5. pojištění nemovité věci1111 min.Spustit test
ČNB - 5. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu)88 min.Spustit test
ČNB - 5. zkoumání zdravotního stavu88 min.Spustit test
ČNB - 6. analýza konkurenčních produktů88 min.Spustit test
ČNB - 6. horní hranice pojistného plnění (pojistná částka, limit pojistného plnění), spoluúčast1111 min.Spustit test
ČNB - 6. pojištění domácnosti1313 min.Spustit test
ČNB - 6. pojištění majetku1212 min.Spustit test
ČNB - 6. rizika investičních nástrojů88 min.Spustit test
ČNB - 6. společné znaky pojištění osob1010 min.Spustit test
ČNB - 6. zelená karta88 min.Spustit test
ČNB - 7. individuální nastavení podmínek pojištění99 min.Spustit test
ČNB - 7. náklady u životního pojištění (pojistné a jiné platby placené zákazníkem)1111 min.Spustit test
ČNB - 7. pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním88 min.Spustit test
ČNB - 7. pojištění právní ochrany1111 min.Spustit test
ČNB - 7. základní pojmy v pojišťovnictví a v pojištění1111 min.Spustit test
ČNB - 7. záznam o nehodě88 min.Spustit test
ČNB - 7.1 základní investiční strategie99 min.Spustit test
ČNB - 8. pojištění profesní odpovědnosti1313 min.Spustit test
ČNB - 8. pravidla jednání se zákazníky podle zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a podle občanského zákoníku99 min.Spustit test
ČNB - 8. principy tvorby technických rezerv77 min.Spustit test
ČNB - 8. technická úroková míra, kapitálová hodnota, odkupné, rizikové pojistné, netto a brutto pojistné1414 min.Spustit test
ČNB - 8. totální a parciální škoda1010 min.Spustit test
ČNB - 8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti)1515 min.Spustit test
ČNB - 8.1 investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů)99 min.Spustit test
ČNB - 8.2 investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu88 min.Spustit test
ČNB - 9. nároky z životního pojištění1010 min.Spustit test
ČNB - 9. pojištění škod na dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech1111 min.Spustit test
ČNB - 9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres)1212 min.Spustit test
ČNB - 9. škody na drážních vozidlech1010 min.Spustit test
ČNB - 9. úrazové pojištění1313 min.Spustit test
ČNB - 9. základy souvisejících předpisů z oblasti občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele77 min.Spustit test
Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací