Pravidla ochrany osobních údajů

Tímto si dovolujeme požádat uživatele webových stránek www.skolainvestora.cz (dále jen „uživatel“ nebo „uživatelé“), aby se pečlivě seznámili s následujícími ustanoveními a podmínkami souvisejícími se zpracováním osobních údajů uživatelů a jejich ochranou. Účelem tohoto dokumentu je informovat uživatele o důvodech, rozsahu, účelu a způsobu nakládání a poskytování osobních údajů uživatelů, jakož i o jejich právu na přístup k těmto údajům a na jejich opravu.

 

Kliknutím na jeden z níže uvedených odkazů přeskočíte na uvedený oddíl:

 1. Obecné informace
 2. Pojem a zásady zpracování osobních údajů
 3. Zdroje osobních údajů
 4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
 5. Účely zpracování osobních údajů
 6. Doba zpracování osobních údajů
 7. Způsob zpracování osobních údajů
 8. Předávání osobních údajů
 9. Práva uživatelů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
 10. Rozhraní s webovými službami a stránkami třetích stran

 

 

 1. Obecné informace

1.1. Informace o správci

1.1.1. Správcem osobních údajů uživatelů je FADCO PROJECT MANAGEMENT, Office no 217, NA, Al Aozi, Al Murar, Dubai, United Arab Emirates.

1.1.2. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů se uživatel může obracet na Společnost na emailové adrese info@skolainvestora.cz, na adrese provozovny Společnosti, písemně na adrese sídla shora uvedené.

1.2. Dozorové orgány

Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze je dozorovým orgánem Společnosti v oblasti ochrany osobních údajů.

1.3. Informace o subjektech údajů

Tyto Pravidla ochrany osobních údajů se týkají (1) osob, které vyplní kontaktní formulář na stránce www.skolainvestora.cz a (2) uživatelů internetových stránek www.skolainvestora.cz a aplikací (dále společně také jen „uživatelé“).

 

 1. Pojem a zásady zpracování osobních údajů uživatelů

2.1. Zpracováním osobních údajů uživatele se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací, které Společnost nebo pověřená třetí osoba systematicky provádí s osobními údaji uživatele nebo jejich soubory; jde zejména o shromažďování osobních údajů, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úpravu nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměnu, třídění nebo kombinování, blokování a likvidaci osobních údajů uživatelů.

2.2. Společnost při zpracování osobních údajů uživatelů v nejvyšší možné míře respektuje a ctí nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržuje zejména následující zásady:

(a) osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“), korektně a transparentně;

(b) při zpracování osobních údajů uživatelů Společnost plně respektuje a dbá ochrany jejich práv;

(c) osobní údaje uživatelů jsou vždy zpracovávány pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a stanoveným způsobem;

(d) shromažďovány jsou pouze ty osobní údaje uživatelů, jejichž zpracování odpovídá stanoveným účelům (je přiměřené, relevantní a nezbytné pro naplnění těchto účelů);

(e) osobní údaje uživatelů Společnost uchovává pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;

(f) Společnost zpracovává pouze přesné a aktuální osobní údaje uživatelů. Zjistí-li, že zpracované osobní údaje uživatelů nejsou přesné nebo aktualizované, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, především zajistí, aby nepřesné nebo neúplné osobní údaje uživatelů byly opraveny nebo vymazány;

(g) Společnost přijala odpovídající technická a organizační opatření s cílem zajistit náležité zabezpečení osobních údajů, jejich nejvyšší možnou bezpečnost a zabránit jakémukoliv náhodnému nebo protiprávními porušení jejich zabezpečení, zejména neoprávněnému nebo protiprávnímu poskytnutí či zpřístupnění osobních údajů uživatelů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Za účelem zajištění přiměřené bezpečnosti a důvěrnosti osobních údajů uplatňuje Společnost následující bezpečnostní opatření: šifrování přenášených údajů; zesílenou síťovou infrastrukturu.

 

 1. Zdroje osobních údajů uživatelů

3.1. Osobní údaje uživatelů Společnost získává především od uživatelů samotných při vyplnění kontaktního formuláře a dále v souvislosti s účastí ne webináři nebo individuálním školení nebo např. v rámci komunikace se Společností, kontaktování Společnosti s námitkou, dotazem nebo žádostí o informace. Vedle toho získává Společnost osobní údaje uživatelů též z vlastní činnosti, a to zpracováváním již poskytnutých osobních údajů uživatelů.

 

 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

4.1. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro naplnění účelů zpracování.

4.2. Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 1. a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení;
 2. b) kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které Společnosti umožňují kontakt s uživatelem, a to e-mailová adresa, telefonní číslo;
 3. c) údaje o účasti na webinářích nebo individuálních školeních, kterými jsou zejména údaje o druhu školení, termínu a místě účasti na školení;
 4. d) údaje o uživatelově chování na webu, zejména služby, které si uživatel zobrazuje, odkazy, na které kliká, způsob pohybu po webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si web prohlíží, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení (bližší informace ohledně cookies a jejich používání naleznete v dokumentu Zásady pro používání souborů cookies);
 5. e) údaje o uživatelově chování při čtení zpráv, které mu Společnost zasílá, zejména časy otevření zpráv a také údaje o zařízení, na kterém zprávy čte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze;
 6. f) odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z uživatelova nastavení, údajů o službách, které u Společnosti poptává; zejména se jedná o údaje o uživatelově pohlaví, věku, finanční situaci, vztahu k různému zboží a službám;
 7. g) údaje související s interakcemi se Společností, kterými jsou zejména identifikace a obsah emailových zpráv a jiné korespondence, které uživatel Společnosti zasílá, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy, datumu a času odeslání.

 

 1. Účely zpracování osobních údajů uživatelů

4.1. Společnost zpracovává osobní údaje uživatelů za různými účely. V závislosti na účelu zpracování v některých případech není nutný souhlas uživatele (který lze kdykoliv odvolat) k zpracování jeho osobních údajů. K zpracování osobních údajů uživatelů bez nutnosti obdržet souhlas uživatelů dochází ve většině případů zpracování, a to na základě plnění smlouvy, oprávněného zájmu Společnosti nebo plnění právní povinnosti.

4.2. Společnost zpracovává osobní údaje uživatelů primárně v souvislosti s poskytováním služeb; a tedy za účelem

 1. a) splnění smlouvy s uživatelem, jednání o změně smlouvy, poskytnutí služby a/nebo provedení opatření před jejím uzavřením

ale i za dalšími účely, a to:

 1. b) plnění zákonných povinností, např. archivačních povinností, účetní a daňové účely, poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, případně dalším orgánům veřejné moci
 2. c) zkvalitnění péče o uživatele
 3. d) poskytování informací uživatelům a nabízení dalších produktů a služeb.

4.3. Společnost zpracovává osobní údaje již od doby započetí jednání o poskytnutí služby s potenciálním uživatelem, který projevil zájem o poskytnutí služby. Společnost zpracovává osobní údaje pro účely realizace požadované služby. Tyto osobní údaje se zpracovávají po dobu trvání smluvního vztahu s uživatelem a následně do doby promlčení možných nároků z tohoto smluvního vztahu vyplývajících, pokud jiný právní předpis nestanoví delší lhůtu. V případě, kdy nedojde k uzavření smlouvy nebo poskytnutí služby jsou osobní údaje v interním systému zpracovávány max. po dobu 4 let, následně dochází k jejich archivaci až do doby promlčení všech případných nároků vyplývajících z jednání a činností souvisejících s jednáním o uzavření smlouvy a/nebo poskytnutí služby, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší. V tomto případě je zpracování osobních údajů uživatelů potřebné k tomu, aby bylo možné smlouvu uzavřít, změnit, splnit nebo vyhovět jiné žádosti uživatele. Bez poskytnutí a zpracování osobních údajů uživatele nelze žádosti uživatele vyhovět nebo smlouvu uzavřít, změnit nebo splnit. Osobní údaje jsou zpracovávány v tomto případě bez souhlasu uživatele na základě zákona.

4.4. Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů rovněž není nutný, pokud právním důvodem zpracování jsou oprávněné zájmy Společnosti. Tyto oprávněné zájmy spočívají zejména ve zpracování prováděném za účelem:

(a) přímého marketingu (tj. za účelem nabízení produktů a služeb, ať už písemně, elektronickou cestou nebo telefonicky, jakož zasílání obchodních sdělení a newsletterů, realizované jen v omezeném rozsahu);

(b) vyhodnocování činnosti Společnosti a zkvalitňování péče o uživatele (tj. realizace hodnocení, výzkumů, analýz, statistické zpracování, vyhodnocování komunikace Společnosti a jejích uživatelů);

(c) uplatňování práv a vymáhání pohledávek Společnosti za uživateli;

(d) vymáhání práv Společnosti vůči uživatelům v soudních a jiných řízeních a plnění povinností v takových řízeních uživatelům uložených

(e) zvýšení bezpečnosti sítě a informačních systémů Společnosti.

4.4. Souhlas uživatele je právním základem pro zpracování osobních údajů pro níže uvedené účely, a to především:

(a) reklamy a marketingu, tj. podpory prodeje produktů a služeb nabízených Společností (jde zejména o šíření informací, nabízení produktů a služeb Společnosti), které je realizováno častěji nebo vyžaduje zpracování osobních údajů uživatelů v širším rozsahu než zpracování realizované pro oprávněné zájmy Společnosti, a to zejména poštou, elektronickými prostředky či telefonicky; toto zpracování osobních údajů uživatelů zahrnuje rovněž provedení třídění a kategorizace osobních údajů uživatela formou profilování);

(b) využití tzv. cookies a informací o návštěvnosti internetových stránek Společnosti.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů uživatelů

6.1. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Společnost za tímto účelem průběžně posuzuje, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje a ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů byla vyhodnocena doba, po kterou údaje jsou obvykle využitelné. Informace ohledně době zpracování osobních údajů, jakož i o účelech zpracování a právním základu pro zpracování jsou uvedeny v tabulce níže.

 1. Identifikační a kontaktní údaje

Proč (účel)

Na základě čeho (právní důvod)

Jak dlouho (doba uchovávání)

►získání informací pro vylepšení služeb v budoucnu, zejména zjišťování spokojenosti se službami Společnosti; oprávněným zájmem je zde zlepšování služeb Společnosti

►poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou může Společnost zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, nebo zobrazit na webu Společnosti; oprávněným zájmem je zde efektivní propagace produktů a služeb Společnosti

►přizpůsobení funkcí webu Společnosti potřebám uživatelů, a to na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zlepšování a přizpůsobení služeb Společnosti uživatelům; pro tento účel Společnost zpracovává také IP adresu uživatelů a z ní odvozenou polohu

Oprávněný zájem Společnosti

Osobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nejvýše 6 měsíců.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě oprávněného zájmu Společnosti má uživatel právo uplatnit námitku.

 

►ochrana právních nároků

►vnitřní evidence a kontroly

Oprávněnými zájmy Společnosti jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování služeb.

 

Oprávněný zájem Společnosti

Osobní údaje jsou pro tyto účely zpracovávány po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení Společnost zpracovává osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě oprávněného zájmu má uživatel právo uplatnit námitku.

►dodržování zejména následujících zákonů:

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

Plnění právních povinností

Osobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nejvýše 10 let od účasti na posledním školení.

 

►za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s uživatelem. Splnění této smlouvy je také oprávněným zájmem Společnosti

Oprávněný zájem

Osobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nezbytnou k zajištění účasti uživatele na školení.

 

 

 1. Údaje o chování uživatele na webu a Odvozené údaje

Proč (účel)

Na základě čeho (právní důvod)

Jak dlouho (doba uchovávání)

► získání informací pro vylepšení služeb v budoucnu, zejména zjišťování spokojenosti se službami Společnosti; oprávněným zájmem je zde zlepšování služeb Společnosti

►vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; oprávněným zájmem je zde měření efektivity webu a výdajů na reklamu; pro tento účel může Společnost z chování uživatelů na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít, popř. může pseudonymizované údaje předat svým partnerům pro zúčtování provizí apod.;

►testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména; oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost služeb Společnosti pro uživately;

►předcházení útoků na web Společnosti a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti dat uživatelů; oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost služeb Společnosti pro uživately a bezpečnost uživatelských dat.

►poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou může Společnost zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, nebo zobrazit na webu Společnosti; oprávněným zájmem je zde efektivní propagace produktů a služeb Společnosti.

 

Oprávněný zájem Společnosti

Osobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nejvýše 38 měsíců, přičemž po tuto dobu jsou údaje uchovávány pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování má uživatel právo uplatnit námitku.

 

►vytváření přizpůsobených nabídek a cílených reklam zobrazujících se na webu. Oprávněným zájmem je zde maximálně personalizovaná a efektivní nabídka pro uživatele. Z údajů pro tento účel jsou pomocí analýzy získávány odvozené údaje.

 

Oprávněný zájem Společnosti

Osobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu 1 měsíce.

 

 

 1. Údaje o účasti na webinářích nebo individuálních školeních

Proč (účel)

Na základě čeho (právní důvod)

Jak dlouho (doba uchovávání)

►získání informací pro vylepšení služeb v budoucnu, zejména zjišťování spokojenosti se službami Společnosti; oprávněným zájmem je zde zlepšování služeb Společnosti a

►poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou může Společnost zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, nebo zobrazit na webu Společnosti; oprávněným zájmem je zde efektivní propagace produktů a služeb Společnosti.

►přizpůsobení funkcí webu Společnosti potřebám uživatelů, a to na základě oprávněného zájmu, který spočívá ve zlepšování a přizpůsobení služeb Společnosti uživatelům; pro tento účel Společnost zpracovává také IP adresu uživatelů a z ní odvozenou polohu

 

Oprávněný zájem Společnosti

Osobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nejvýše 6 měsíců.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě oprávněného zájmu Společnosti má uživatel právo uplatnit námitku.

 

►účast na školení;

►v souvislosti s reklamací služby;

►v souvislosti s dalšími požadavky uživatele, jejich vyřízením a evidencí.

 

Oprávněný zájem Společnosti

Osobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nezbytnou k zajištění účasti na školení, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

 

►ochrana právních nároků

►vnitřní evidence a kontroly

Oprávněnými zájmy Společnosti jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování služeb.

 

Oprávněný zájem

Osobní údaje jsou pro tyto účely zpracovávány po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení Společnost zpracovává osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Proti těmto zpracováním realizovaným na základě oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

►dodržování zejména následujících zákonů:

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

 

Plnění právních povinností

Osobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nejvýše 10 let od účasti na posledním školení.

 

 

 1. Údaje uživatelově o chování při čtení zpráv, které mu Společnost zasílá

Proč (účel)

Na základě čeho (právní důvod)

Jak dlouho (doba uchovávání)

►získání informací pro vylepšení služeb v budoucnu, zejména zjišťování spokojenosti se službami Společnosti; oprávněným zájmem je zde zlepšování služeb Společnosti

► poskytování nabídek na míru a cílené reklamy, kterou může Společnost zaslat e-mailem, textovou zprávou, pomocí sociálních sítí, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, nebo zobrazit na webu Společnosti; oprávněným zájmem je zde efektivní propagace produktů a služeb Společnosti.

 

Oprávněný zájem Společnosti

Osobní údaje jsou pro tyto účely používány po dobu nejvýše 6 měsíců.

Proti těmto zpracováním realizovaným na základě oprávněného zájmu Společnosti má uživatel právo uplatnit námitku.

 

 

 1. Způsob zpracovávání osobních údajů uživatelů

7.1. Obecné informace

7.1.1. Společnost zpracovává osobní údaje uživatelů způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému, protiprávnímu nebo nahodilému přístupu k osobním údajům uživatelů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

7.1.2. Způsob, kterým je zpracovávání osobních údajů uživatelů prováděno, zahrnuje manuální zpracování i automatizované zpracování v informačních systémech Společnosti nebo ve fyzické podobě. V rámci automatizovaného zpracování v těchto systémech i při manuálním zpracování osobních údajů uživatelů jsou využívány odpovídající technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů uživatelů.

7.2. Automatizované rozhodování a profilování

7.2.1. Při zpracování osobních údajů Společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává dle těchto pravidel.

7.2.2. Společnost neprovádí profilování osobních údajů uživatelů.

 

 

 1. Předávání osobních údajů uživatelů

8.1. Obecné informace

8.1.1. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány především vlastními zaměstnanci Společnosti, dále jsou využívány i třetí osoby (obchodní partneři Společnosti).

8.1.2. Veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji uživatelů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

8.1.3 Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány zpravidla na území České republiky, případně na území jiných států Evropské unie. K předávání osobních údajů uživatelů do jiných států mimo Evropskou unii nedochází.

8.2. Předávání osobních údajů obchodním partnerům

8.2.1. V souvislosti s plněním smlouvy a vyřízením objednávky můžou být osobní údaje uživatelů předávány obchodním partnerům Společnosti, jedná se zejména o tyto kategorie obchodních partnerů: poskytovatelé IT služeb, právních služeb, poskytovatelů reklamních služeb (např. marketingové agentury, call centra apod.), obchodní partneři podílející se na organizaci školení apod.

8.2.2. Konkrétně jsou osobní údaje poskytovány:

 1. a) partnerům zajišťujícím správu systému, administraci objednávek, správu webových stránek, a to společnosti CREOS s.r.o., IČO: 29113229, sídlo: Dvořákova 14, 602 00 Brno,; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: http://www.creos.cz/
 2. b) na základě souhlasu uživatele reklamním a sociálním sítím, kteří se nacházejí v roli správce, a to konkrétně:

Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

Seznam.cz, a.s., IČO 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, Smíchov, 150 00 Praha 5, podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/.

 

 1. Práva uživatelů v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Uživatelé mají v souvislosti se zpracováních svých osobních údajů celou řadu práv:

9.1.1. Právo na přístup k osobním údajům: Uživatel má právo požádat Společnost o potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou ze strany Společnosti zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a ke stanoveným informacím. V rámci práva na přístup na požádání Společnost poskytne uživateli bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů.

9.1.2. Právo na výmaz (také označováno jako „právo být zapomenut“): Toto právo umožňuje uživateli požádat Společnost, aby bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje, pokud je dán některý z důvodů stanovených právním předpisem. Zejména pokud udělený souhlas ke zpracování osobních údajů uživatel odvolá, účel zpracování osobních údajů pominul nebo uživatel vznese námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje jsou zpracovány nezákonně, důvodem pro výmaz je i splnění povinností podle zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Toto právo však není absolutní, v určitých případech není Společnost povinna a ani oprávněna této žádosti vyhovět, zejména, kdy by zpracování osobních údajů bylo nezbytné pro splnění právní povinnosti Společnost nebo určení, výkon či obhajobu právních nároků Společnosti.

9.1.3. Právo na omezení zpracování: Uživatel má právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů, pokud je to v souladu s některým z důvodů stanovených právním předpisem. Např. z důvodu nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů či protiprávnosti jejich zpracování, případně pokud Společnost jako správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

9.1.4. Právo na přenositelnost údajů: V případě, že byly osobní údaje poskytnuty uživatelem a tyto údaje jsou zpracovávány na základě uživatelova souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy a zpracování se provádí automatizovaně, má uživatel právo tyto osobní údaje od Společnosti získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci. Uživatel rovněž může Společnost požádat, aby tyto jeho osobní údaje předala přímo jinému správci.

9.1.5. Právo na opravu: V případě, že Společnost zpracovává nepřesné nebo neúplné osobní údaje uživatele, má uživatel právo na jejich opravu a/nebo doplnění, a to bez zbytečného odkladu.

9.1.6. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany uživatele je dobrovolné. Pokud uživatel Společnosti souhlas udělí, může ho kdykoliv bez uvedení důvodu odvolat jedním z následujících způsobů:

(i) e-mailem zaslaným na adresu info@skolainvestora,

(ii) písemně zasláním na adresu provozovny nebo sídla Společnosti.

Odvolání souhlasu uživatelem má účinky primárně do budoucna, není jím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním. Pokud uživatel souhlas odvolá nebo neposkytne, může dojít k situaci, že Společnost nebude schopna poskytnout některé služby, respektive, že je bude nucena odůvodněným způsobem upravit. Pokud v takovém případě uživatel odvolá svůj souhlas, Společnost ukončí zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak může být oprávněna, nebo dokonce povinna, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

9.1.7. Právo vznést námitku: Jsou-li zpracovávány osobní údaje uživatele pro účely oprávněných zájmů Společnosti, je uživatel oprávněn vznést proti takovému zpracování námitku. V takovém případě musí Společnost prokázat oprávněné zájmy takového zpracování, jinak zpracování osobních údajů ukončí. Jde-li o aktivity spojené s přímým marketingem, Společnost bez dalšího bez zbytečného odkladu ukončí takové zpracování osobních údajů uživatele a tyto již dále nebudou pro tento účel zpracovávány.

9.1.8. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování: Uživatel má právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud mají tyto postupy profilování pro něho právní účinky anebo se ho obdobným způsobem významně dotýkají. Toto se však neuplatní v případě, že takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy, plnění smlouvy mezi uživatelem a Společností, anebo v případě, že zpracování bylo provedeno dle zvláštního předpisu anebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázaná, anebo jestli uživatel k tomuto zpracování udělil výslovný souhlas.

9.1.8. Právo podat stížnost: Uživatel se může obrátit se stížností na dozorový orgán, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušení příslušných právních předpisů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9.1.9. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou uživatelé uplatnit písemně s úředně ověřeným podpisem na adrese sídla nebo provozovny Společnosti či e-mailem na info@skolainvestora.cz. Osoby, které nejsou uživateli, nemůžou uplatnit právo na opravu, na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, a to z toho důvodu, že jejich údaje nejsou nijak zpracovávány, slouží pouze pro archivační účely a po uplynutí zákonné lhůty pro archivaci jsou automaticky vymazány. Společnost informuje uživatele o vyřízení jeho stížnosti nebo žádosti nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti. V některých případech může být tato lhůta prodloužena, o tom bude uživatel vyrozuměn. Pokud není možné žádosti uživatele vyhovět, Společnost jej o této skutečnosti a jejích důvodech vyrozumí, a uživatele poučí o jeho dalších právech (právo na podání stížnosti a na soudní ochranu).

9.2. Společnost je oprávněna tyto Pravidla měnit. Změny v těchto Pravidlech nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění jejich aktualizované verze na webových stránkách. Bude-li uživatel používat webové stránky po provedení aktualizací, bude to chápáno jako jeho souhlas s aktualizovanou verzí Pravidel.

 

 1. Rozhraní s webovými stránkami a službami třetích stran

Webové stránky a aplikace Společnosti mohou obsahovat odkazy, reference a obsah z jiných webových stránek a služeb, nad nimiž Společnost nemá žádnou kontrolu. Společnost upozorňuje, že nad takovými webovými stránkami a službami nemá žádnou kontrolu a že se na ně nevztahují Pravidla ochrany osobních údajů a používání souborů cookie.

Za žádné problémy vzniklé v souvislosti s používáním údajů uživatele neponese Společnost odpovědnost a nabádá uživatele, aby se vždy seznámili se zásadami ochrany osobních údajů a používání souborů cookie a s podmínkami používání na každé webové stránce a službě, které navštíví nebo použije prostřednictvím odkazu nebo propojených rozhraní.

 

 
Tyto zásady jsou platné a účinné od 01.06.2022.

 

Abychom vám mohli web lépe přizpůsobit, uchováváme soubory cookies. Používáním webu s tím souhlasíte. Potřebuji více informací